27.01.22 – Kl.2B. – EDB: Wypadki i katastrofy komunikacyjne. Uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych.

Zapraszam na zajęcia on-line o godzinie 09:00.

Oznaczenia niebezpiecznych substancji


14.04.21. – Kl.2B. – EDB. – Odmrożenie. Pierwsza pomoc.

Witam.

Zapraszam na zajęcia na Zoomie o godz. 9:00.

Link do podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/oparzenia-i-odmrozenia/D10Ib6yPp

Zadanie do wykonania:

Przygotowano: Tamila Mukha


07.04.21. – Kl.2B. – EDB. – Oparzenie termiczne. Pierwsza pomoc.

Witam.

Zapraszam na zajęcia na Zoomie o godz. 9:00.

Link do podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/oparzenia-i-odmrozenia/D10Ib6yPp

Zadanie do wykonania:

Przygotowano: Tamila Mukha


31.03.21. – Kl.2B. – EDB. – Dławienie się ciałem obcym.

Witam.

Zapraszam na zajęcia na Zoomie o godz. 9:00.

Link do podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/dlawienie-sie-cialem-obcym/DbueshETV

Zadanie do wykonania:

Przygotowano: Tamila Mukha


03.03.21. Kl. 2B. – EDB. – Zdrowie jako wartość.

Witam.

Spotykamy się na Zoomie o godzinie 09:00.

Podaję link do podręcznika:

https://www.notion.so/Zdrowie-jako-warto-Zasady-zdrowego-stylu-ycia-64f81fc2144b4f50bb14fd9d5b1f8ce7

Zadanie do wykonania:

 1. Wymień czynniki mające wpływ na zdrowie.
 2. Podaj po 5 przykładów zachowań prozdrowotnych i zachowań ryzykownych
 3. Przedstaw zasady zdrowego żywienia.

Przygotowano: Tamila Mukha


24.02.21 – kl.2B. – EDB – Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia.

Witam.

Spotykamy się na Zoomie o godzinie 9:00.

Podaję link do podręcznika:

https://www.notion.so/Bezpiecze-stwo-na-miejscu-zdarzenia-443ab5c58d024c99a5afe9d8fc3654e4

Zadanie.

Wyobraź sobie, że udzielasz pierwszej pomocy na miejscu wypadku. Wskaż, które z wymienionych przedmiotów zwiększą twoje bezpieczeństwo.

• Trójkąt ostrzegawczy.

• Strzykawka.

• Maseczka do sztucznego oddychania.

• Chusta trójkątna.

• Rękawiczki jednorazowe.

• Kamizelka odblaskowa.

• Opaska elastyczna.

• Słuchawki.

• Tabletki przeciwbólowe.

• Agrafka.

Przygotowano: Tamila Mukha


25.11.20 – Kl.2B. – Edukacja dla bezpieczeństwa – Rodzaje pożarów.

Czym jest pożar?

Obejrzyj film pt. Trójkąt spalania na stronie https://epodreczniki.pl/a/zagrozenie-pozarem/D160vnI1p

Pożarowi zazwyczaj towarzyszą następujące zjawiska:

 • płomień, którego temperatura może różnić się w zależności od rodzaju materiału, jaki ulega spalaniu – im jaśniejszy, tym wyższa jest jego temperatura;
 • dym, który może mieć barwę niebieską, białą lub żółtą oraz gorzkawy lub słodkawy posmak, co wskazuje na obecność substancji trujących;
 • produkty spalania (np. popiół, sadza, dwutlenek węgla).

Rodzaje pożarów

Zadanie do wykonania:

Obejrzyj film pt. Straż pożarna gasząca pożar w fabryce laminatu w Bielsku-Białej na stronie https://epodreczniki.pl/a/zagrozenie-pozarem/D160vnI1p

Daj odpowiedź na pytanie:

Co mogło być przyczyną pożaru?

Zasady postępowania w razie wystąpienia pożaru

Opracowano: Tamila Mukha


18.11.20 – Kl.2B – Edukacja dla bezpieczeństwa. – Ewakuacja z budynku.

Rodzaje ewakuacji

Ewakuacja I stopnia (zagrożenie miejscowe) polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia z miejsc, w których wystąpiło nagłe, nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie, poza strefę zagrożenia (na przykład pożar).

Zdjęcie przedstawia ewakuację grupy ludzi z budynku. Ulica. Słoneczny dzień. Na pierwszym planie, po lewej stronie, czerwony wóz strażacki. Wóz strażacki skierowany w prawo. Na prawo od wozu, chodnik. Wzdłuż chodnika prowadzeni są mieszkańcy. Z przodu grupy strażnik. Strażnik ubrany w kombinezon ochronny oraz czerwony kask. Za ludźmi, w tle zdjęcia, wysoki szary budynek.

Ewakuacja II stopnia polega na wcześniej przygotowanym, planowym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia w związku z wystąpieniem wielkoobszarowych zagrożeń (obejmujących gminę, powiat, województwo, czy nawet region). Na przykład powodzi.

Powódź w Opolu - 1997 rok (Powódź tysiąclecia) - YouTube

Ewakuacja III stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia podczas stanu podwyższonej gotowości obronnej państwa. Na przykład wojna.

Wielka ewakuacja 1939-1940 - Polskie Siły Zbrojne poza krajem - Przystanek Historia

Podczas II Wojny Światowej ewakuacji nie raz podlegało kilka milionów czy nawet kilkanaście milionów osób (ZSRR). Często ewakuowano całe miejscowości i fabryki wraz z wyposażeniem.

Ewakuacja z budynku

Dla każdego obiektu użyteczności publicznej muszą być opracowane procedury postępowania na wypadek ewakuacji.

Podstawowe zasady:

– podporządkuj się poleceniom,

Osoba koordynująca ewakuację w pobliżu wyjścia, co wskazuje tabliczka z takim właśnie napisem, woła grupę uczniów z nauczycielem i wskazuje im kierunek, w którym powinni się udać.

Do czasu przybycia straży pożarnej ewakuacją powinna kierować osoba kompetentna (dyrektor szkoły, nauczyciel). Nie wolno dopuścić do wybuchu paniki.

– zachowaj spokój,

Rysunek przedstawia rozwidlający się na końcu korytarz i kłęby dymu unoszące się pod sufitem. Na pierwszym planie pokazany jest od tyłu uczeń patrzący na ścianę z tablicą informującą o kierunku drogi ewakuacji. Na samym końcu korytarza w rozwidleniu identyczny znak wskazuje odnogę w prawo.
Ilustracja przedstawia sytuację, w której uczniowie stoją przed drzwiami windy chcąc z niej skorzystać. Widoczny jest też dym unoszący się pod sufitem. Rysunek jest przekreślony czerwoną kreską na znak, że w tej sytuacji jest to postępowanie niedopuszczalne. W trakcie ewakuacji nie należy korzystać z wind.

– chroń drogi oddechowe,

– utrzymaj kontakt z grupą,

Rysunek podobny do zamieszczonego powyżej. Różnica polega na tym, że grupę uczniów prowadzi osoba wyraźnie starsza, w marynarce i z teczką pod pachą, a więc nauczyciel. Z kolei dziewczyna, która na poprzedniej ilustracji zamykała pochód, tutaj jest odwrócona i idzie w innym kierunku. Rysunek jest przekreślony czerwoną kreską na znak, że w tej sytuacji jest to postępowanie niedopuszczalne. Od momentu rozpoczęcia ewakuacji do jej zakończenia nie należy odłączać się od grupy, ani wykonywać czynności sprzecznych z poleceniami prowadzącego.

Znaki ewakuacyjne

Ilustracja zawiera zestawienie jedenastu znaków ewakuacyjnych, ustawionych w sześciu grupach, po trzy pola w wierszu. Grupy są podpisane, a każdy znak ma postać prostokąta lub kwadratu z zielonym tłem i białymi nadrukami. Pierwszy zestaw znaków wskazuje kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dwóch wariantach: lewo- i prawokierunkowym. Na znakach przedstawiono ludzką postać biegnącą w stronę prostokąta symbolizującego drzwi, co dodatkowo podkreśla strzałka. Druga grupa znaków przedstawia strzałki skierowane w różnych kierunkach, którymi oznacza się drogi ewakuacyjne. Trzecia grupa znaków przedstawia postać biegnącą w kierunku schodów i strzałkę pokazującą kierunek w górę lub w dół. Jest to informacja, że droga ewakuacyjne prowadzi schodami. Czwarta grupa znaków oznacza drzwi ewakuacyjne i są to kwadratowe prostokąty symbolizujące drzwi na tle których widoczna jest postać biegnąca w lewo lub w prawo. Piąta grupa zawiera tylko jeden znak, tablicę z napisem wyjście ewakuacyjne. I wreszcie szósta, ostatnia grupa również zawiera jeden znak informujący o miejscu wyznaczonym na zbiórkę ewakuacyjną. Oprócz napisu Miejsce zbiórki do ewakuacji w dolnej części, zawiera on piktogram składający się z grupy ludzkich postaci oraz czterech ukośnych strzałek skierowanych w stronę zgrupowania.

Zadanie do wykonania:

Więcej informacji: https://epodreczniki.pl/a/ewakuacja-ludnosci-i-zwierzat/DJuI5uVLT

Opracowano: Tamila Mukha


04.11.20 – Kl. 2B. – Edukacja dla bezpieczeństwa. – Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie.

W Polsce działa system wykrywania skażeń i alarmowania (SWSiA).

Jeżeli w ramach systemu uzyskane zostaną informację o zbliżaniu się zagrożenia, w środkach masowego przekazu nadawane są komunikaty ostrzegawcze. W razie wystąpienia niebezpieczeństwa na objętym nim terenie ogłasza się alarm.

Obejrzyj film:

Należy pamiętać, że sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być zastosowane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Stosowanie ich w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania jest możliwe po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów .

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze są przekazywane ludności cywilnej, aby mogła ona w odpowiedni sposób zareagować na zbliżające się zagrożenie. W związku z tym po ogłoszeniu (a także po odwołaniu) alarmu należy zastosować się do fundamentalnych zasad postępowania.
Przede wszystkim nie można poddać się lękowi i panice – stanom naturalnym w sytuacji poczucia zagrożenia i niepewności. Należy unikać rozpowszechniania niesprawdzonych informacji, pochodzących z niepewnych źródeł. Ważne jest trzeźwe myślenie oraz nieuleganie presji otoczenia.

W razie ogłoszenia alarmu należy:

 • przerwać wykonywane czynności;
 • odpowiednio się ubrać;
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (najlepiej głównym wyłącznikiem prądu lub za pomocą bezpieczników), odciąć dopływ gazu (wyłączyć główny zawór), wygasić paleniska w piecach, kuchenkach i kominkach;
 • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz (w miarę potrzeb i możliwości) latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;
 • zamknąć okna i drzwi oraz opuścić dom/mieszkanie;
 • sprawdzić, czy o alarmie zostali powiadomieni sąsiedzi;
 • spędzić zwierzęta z pastwisk i wybiegów do pomieszczeń gospodarskich lub ukryć je w zagłębieniach terenu, wąwozach;
 • pospiesznie udać się do wyznaczonych miejsc ukrycia lub schronów;
 • zabezpieczyć drogi oddechowe, twarz i skórę oraz unikać kontaktu z pozostawionymi na zewnątrz przedmiotami;
 • bezwzględnie podporządkować się poleceniom służb ochronnych.

Po odwołaniu alarmu należy:

 • postępować zgodnie z poleceniami wydawanymi przez służby ratownicze;
 • ostrożnie opuścić schron lub ukrycie;
 • przemieszczać się, korzystając jednocześnie z indywidualnych środków ochronnych (chyba że komunikaty służb ratowniczych zezwolą na ich nieużywanie);
 • wrócić do miejsc zamieszkania wyłącznie po upewnieniu się, że zagrożenie na pewno zniknęło;
 • zutylizować wodę i żywność, które pozostały w miejscu zamieszkania;
 • stale zachowywać ostrożność.

Zadanie do wykonania:

Zapisz do zeszytu i zapamiętaj:

Najważniejsze rzeczy, jakie powinno się zabrać ze sobą, opuszczając miejsce zamieszkania:

 • dokumenty osobiste,
 • niezbędne leki,
 • woda i żywność,
 • pieniądze,
 • ubiór odpowiedni do sytuacji i pory roku,
 • okrycie przeciwdeszczowe,
 • indywidualne środki ochrony przed skażeniami,
 • radio na baterie,
 • telefon komórkowy,
 • podręczna latarka.

Opracowano: Tamila Mukha


 • 0

28.10.20 – klasa 2B – Ed. dla bezpieczeństwa – Źródła zagrożeń

Zapoznaj się z rodzajami zagrożeń:

rodzaje-zgrozen

Zadanie 1:

Do jakiego rodzaju zagrożeń (naturalne, spowodowane działalnością człowieka, społeczne) można odnieść panującą epidemię Covid-19?

podmioty-na-rzecz-zwalczania-zagrozen

Zadanie 2:

Pod jaki numer należy zadzwonić podczas pożaru?

Opracowano: Tamila Mukha


Kategorie

październik 2022
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31