Category Archives: 2B Chemia

05.03.21. – Kl. 2B. – Chemia. – Podsumowanie. Powtórzenie przed kartkówką.

Category : 2B Chemia

Witam.

Zapraszam na zajęcia w Zoomie o godz. 9:00.

Zadanie do wykonania:

Wykonaj ćwiczenia interaktywne: https://learningapps.org/watch?v=pa3gnx7in21

Przygotowano: Tamila Mukha


02.03.21. Kl. 2B. – Chemia. – Właściwości chemiczne wyższych kwasów karboksylowych. Jak powstają mydła?

Category : 2B Chemia

Witam.

Spotykamy się na Zoomie o godzinie 9:00.

Przypomnimy zagadnienia z poprzedniej lekcji:


Kwas stearynowy i palmitynowy w niskich temperaturach topią się. Kwasy karboksylowe ulegają reakcji spalania. Spalają się żółtym płomieniem – takim, jaki obserwujemy podczas palenia się świeczki.

Podaję link do e podręczników:

https://epodreczniki.pl/a/wyzsze-kwasy-karboksylowe/D2rR5J162

Zadania do wykonania:

Jak odróżnić stopiony kwas stearynowy od kwasu oleinowego?

Przygotowano: Tamila Mukha.


26.02.21 – Kl.2B. – Chemia. – Wyższe kwasy karboksylowe

Category : 2B Chemia

Witam.

Spotykamy się na Zoomie o godzinie 9:00.

Przypomnimy zagadnienia z poprzedniej lekcji:


Podaję link do e podręczników:

https://epodreczniki.pl/a/wyzsze-kwasy-karboksylowe/D2rR5J162

Zadania do wykonania:

  1. Napisz wzory sumaryczne dla substancji organicznych:

kwas palmitynowy

kwas stearynowy

kwas oleinowy.

2. Który z wymienionych kwasów jest związkiem nienasyconym?

Przygotowano: Tamila Mukha.


23.02.21 – Kl.2B. – Chemia – Estry

Category : 2B Chemia

Witam.

Spotykamy się na Zoomie o godzinie 9:00.

Podaję link do e podręczników:

https://epodreczniki.pl/a/estry—budowa-i-wlasciwosci/DDkpKT1YS

Zadania do wykonania:

Napisz wzory strukturalne i sumaryczne dla substancji organicznych:

etanol

kwas propanowy

pentan

buten

etyn

metanian etylu

etanian propilu

Przygotowano: Tamila Mukha.


27.11.20 – Kl.2B. – Chemia. – Podsumowanie. Sposoby otrzymania soli.

Category : 2B Chemia Klasa 2B

1. Otrzymywanie soli – reakcja kwasów z metalami

2. Otrzymywanie trudno rozpuszczalnych soli – reakcja strącania

Link do materiałów https://epodreczniki.pl/a/sole—podsumowanie/DgIee1PUa

Zadanie do wykonania:

Lit wypiera wodór z kwasów. Przedstaw równanie reakcji tego pierwiastka chemicznego z kwasem siarkowym(VI).

Opracowano: Tamila Mukha


24.11.20 – Klasa 2B. -Chemia. – Sole. Podsumowanie.

Category : 2B Chemia Klasa 2B

1. Budowa soli

Sole są substancjami jonowymi, których kryształy zawierają naprzemiennie ułożone kationy metalu i aniony reszty kwasowej.

2. Nazewnictwo soli

3. Dysocjacja elektrolityczna soli

Rozpuszczalne w wodzie sole są elektrolitami, ich wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny. Pod wpływem wody rozpadają się na jony, z których są zbudowane, czyli na kationy metalianiony reszt kwasowych.

4. Otrzymywanie soli – reakcja zobojętniania

Pomiędzy kwasem a zasadą (wodorotlenkiem) zachodzi reakcja zobojętniania, w wyniku której powstaje woda.

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Zadanie do wykonania:

1. Wyjaśnij, co to są sole. Przedstaw ich budowę.

2. Wśród poniższych substancji wypisz sole: KOH, CaSO4, K3PO4, Ba(OH)2, HCl, Na2SO4, H2SO4, H3PO4, Ca3(PO4)2

3. Napisz reakcję dysocjacyj elektronicznej soli:

NaCl

4. Na czym polega reakcja zobojętniania.

Opracowano: Tamila Mukha


20.11.20 – Kl. 2B. – Chemia – Zastosowanie soli i ich wpływ na środowisko przyrodnicze.

Category : 2B Chemia Klasa 2B

1. Występowanie soli w przyrodzie

Ilustracja składająca się z dwóch podpisanych zdjęć. Zdjęcie po lewej stronie przedstawia krajobraz górski z górami wysokimi w tle, średnimi, porośniętymi drzewami w planie średnim i z jeziorem odbijającym góry i błękitne niebo na planie pierwszym. Podpis głosi: Sole rozpuszczalne w wodzie takie jak chlorki, czy siarczany sześć występują we wszystkich rodzajach wód naturalnych. Na zdjęciu po prawej stronie nieregularny szczyt skalistej góry na tle pogodnego nieba. Podpis: Trudno rozpuszczalne sole tworzą minerały, z których część wchodzi w skład skał.
Ilustracja składa się z czterech podpisanych zdjęć przedstawiających różne minerały ułożonych w dwóch rzędach. Na lewym górnym zdjęciu formacja złożona z przezroczystych i białawych kryształów o kształtach prostopadłościennych. Na prawym górnym zdjęciu kryształy o barwach żółtych oraz pomarańczowych usypane w stos i sfotografowane z góry. Odłamki mają nieregularne kształty i przypominają zabarwiony i pokruszony lód. Podpis pod zdjęciami: Halit jest minerałem, którego głównym składnikiem jest chlorek sodu. Powstał on podczas krystalizacji wód morskich lub słonych jezior. Zawarte w nim domieszki nadają mu różną barwę. Na lewym dolnym zdjęciu niebieskie kryształy o kształtach sześcianów tworzą formację wraz z drobnymi białymi kryształami o nieregularnych kształtach wypełniających szczeliny pomiędzy kryształami niebieskimi. Na prawym dolnym zdjęciu przekrój przez minerał, w obrębie którego barwne warstwy krystaliczne układają się w efektowny wzór. Widoczne kolory to żółty, fioletowy, zielony, granatowy i różowy. Podpis pod zdjęciami: Fluoryt jest minerałem, którego głównym składnikiem jest fluorek wapnia, a barwę nadają mu inne składniki.

2. Wpływ soli na środowisko

Niektóre sole w wyniku działalności człowieka zostają wprowadzone do środowiska, wywołując zachwianie istniejącej równowagi. Na przykład substancje wykorzystywane do produkcji nawozów sztucznych i środków czystości dostają się do wód, powodując ich degradację. Chlorek sodu, którym w czasie zimy posypuje się drogi, oddziałuje negatywnie na rośliny i gleby znajdujące się w pobliżu szos.

Zdjęcie przedstawia pole zboża. Cały kadr wypełniony złocistymi kłosami, nie widać nieba. W centralnej części pola traktor z szerokim ramieniem do opryskiwania zamontowanym w tylnej części opryskuje zboże.
Sole takie, jak azotany(V) amonu i potasu, fosforan(V) wapnia, są wykorzystywane do produkcji nawozów sztucznych, które zwiększają plony. Wraz z opadami deszczu część z nich spływa z wodami powierzchniowymi i podziemnymi do zbiorników wodnych i wód płynących.
Zdjęcie przedstawia rurę wylotową kanalizacji. Z rury wypływa niewielki strumień wody. Dolna część rury wyraźnie obrośnięta glonami.

Wody spływające z nawożonych pól oraz ścieki przenoszą do zbiorników wodnych substancje, które zawierają azot i fosfor, czyli pierwiastki chemiczne pobudzające rozwój roślin wodnych. Wzrost składników odżywczych w jeziorach wywołuje znaczny rozwój glonów (tzw. kwitnienie wody), które sprawiają, że woda staje się mętna, ma niedobry smak i nieprzyjemny zapach.

Zdjęcie przedstawia rzekę płynącą przez las. Gałęzie drzew zniżają się do powierzchni wody. Cała powierzchnia rzeki pokryta grubą warstwą zielonego kożucha.

Zadanie do wykonania:

Jakie sole występuje we wszystkich rodzajach wód naturalnych?

a) rozpuszczalne

b) trudno rozpuszczalne.

Opracowano: Tamila Mukha

Więcej informacji: https://epodreczniki.pl/a/zastosowanie-soli-i-ich-wplyw-na-srodowisko-przyrodnicze/DEVkP679p


17.11.20 – Kl.2B – Chemia. – Wytrącanie osadów.

Category : 2B Chemia Klasa 2B

Ciekawe, czy sole mogą reagować ze sobą? Jeśli tak, to czy muszą być spełnione szczególne warunki, aby mogła zajść taka reakcja? Czy można w jakiś sposób przewidzieć jej przebieg?

Obejrzyj film:

Zadanie 1.

Wskaż numery probówek, w których powstał osad:

Aby przewidzieć, czy po zmieszaniu dwóch roztworów substancji jonowych wytrąci się osad, można wykorzystać tablicę rozpuszczalności. Na jej podstawie możemy ocenić, czy obecne w powstałej mieszaninie jony utworzą trudno rozpuszczalny związek.

Zadanie 2.

Obejrzyj film i zapisz do zeszytu podane równanie reakcji chemicznej:

Zadanie 3.

Korzystając z tabeli rozpuszczalności sprawdź, czy po zmieszaniu dwóch podanych soli wytrąci się osad:

Opracowano: Tamila Mukha.


13.11.20 – kl 2B – Chemia. – Otrzymywanie soli w reakcji kwasów z metalami.

Category : 2B Chemia Klasa 2B

Obejrzyj doświadczenie chemiczne (oglądać do minuty 6:00):

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

magnez + kwas solny → chlorek magnezu + wodór

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

cynk + kwas solny → chlorek cynku + wodór

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

glin + kwas solny → chlorek glinu + wodór

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

żelazo + kwas solny → chlorek żelaza(II) + wodór

Szereg aktywności metali

Chemicy uporządkowali metale według zmieniającej się aktywności chemicznej. Szereg ten nosi nazwę szeregu aktywności metali

Na podstawie szeregu aktywności metali możemy stwierdzić, że np. sód wypiera wodór z kwasu (powstają wtedy sól i wodór). 

Ilustracja przedstawia szereg aktywności metali w postaci niebieskiego paska, podzielonego na piętnaście kwadratowych pól. W każdym polu umieszczono symbol jednego pierwiastka. Licząc od lewej są to: K, Na, Li, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Au, Pt. Wodór, czyli szósty od prawej kwadrat z literą H wyróżniony został czerwonym tłem zamiast niebieskiego. Obszar kwadratów dziewięciu pierwiastków na lewo od wodoru otoczony jest tłem w kolorze czerwonym i nosi podpis Wypierają wodór z kwasów. Obszar kwadratów pięciu pierwiastków na prawo od wodoru otoczony jest tłem w kolorze zielonym i nosi podpis Nie wypierają wodoru z kwasów. Nad szeregiem aktywności znajduje się gruba, niebieska strzałka wskazująca w prawo z napisem Zmniejszenie aktywności chemicznej metali. Poniżej szeregu aktywności podobna niebieska strzałka, ale skierowana w lewo oznaczona jest napisem Zwiększenie aktywności metali.

Obejrzyj film:

Zadanie do wykonania:

Wskaż metale, które reagują z kwasem solnym, tworząc sól i wodę.

Zn, Cu, Mg, Fe, Al

Metale które reagują z HClMetale które NIE reagują z HClOpracowano: Tamila Mukha


10.11.20 -Kl. 2B – Chemia – Sposoby otrzymania soli. Reakcja tlenków z kwasami i zasadami.

Category : 2B Chemia Klasa 2B

Obejrzyj film:

Tlenki to połączenia różnych pierwiastków z tlenem. 

Dla przypomnienia:

1. Reakcje tlenków metali z kwasami

Tlenek wapnia przereagował z kwasem solnym. Przemianę opisuje poniższe równanie:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

tlenek wapnia + kwas solny → chlorek wapnia + woda

W wyniku tej reakcji powstały sólwoda.

Obejrzyj wideo z przeprowadzonymi reakcjami chemicznymi na stronie e-podręczników (Doświadczenie 1-3):

https://epodreczniki.pl/a/reakcja-tlenkow-z-kwasami-i-zasadami/D1ESwTrrp

Podczas dodawania tlenków metali do kwasów obserwujemy zanikanie tych tlenków w roztworach kwasów. Zachodzi reakcja chemiczna prowadząca do utworzenia soli. Nie jest to więc proces rozpuszczania. Taki proces nazywa się roztwarzaniem. Tlenki metali roztwarzają się w kwasach.

Ilustracja składa się z trzech sąsiadujących ze sobą zdjęć. Na zdjęciu pierwszym z lewej znajduje się probówka unieruchomiona w łapie statywu. W probówce znajduje się niewielka ilość cieczy zabarwionej na czerwony kolor. Podpis pod probówką informuje, że jest to kwas solny z domieszką oranżu metylowego. Zdjęcie środkowe prezentuje tę samą probówkę oraz statyw z minimalnie większej odległości. Do probówki za pomocą łyżeczki dosypywany jest biały proszek podpisany Tlenek wapnia. Trzecie zdjęcie przedstawia z bliska probówkę, w której poziom płynu jest nieco wyższy, a barwa roztworu pomarańczowa.

2. Reakcje tlenków niemetali z wodorotlenkami


Tlenek węgla(IV) reaguje z wodorotlenkiem wapnia w myśl równania reakcji:

CO+Ca(OH)2→ CaCO3↓ + H2O

tlenek węgla (IV) + wodorotlenek wapnia → węglan wapnia + woda

W wyniku tej reakcji powstały sólwoda.

Obejrzyj wideo z przeprowadzonymi reakcjami chemicznymi na stronie e-podręczników (Doświadczenie 4):

https://epodreczniki.pl/a/reakcja-tlenkow-z-kwasami-i-zasadami/D1ESwTrrp

Zadanie do wykonania:

1. Przepisz do zeszytu podane reakcję chemiczne:

Reakcje tlenków metali z kwasami:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

tlenek wapnia + kwas solny → chlorek wapnia + woda

Reakcje tlenków niemetali z wodorotlenkami

CO+Ca(OH)2→ CaCO3↓ + H2O

tlenek węgla (IV) + wodorotlenek wapnia → węglan wapnia + woda

2. Zaznacz prawidłową odpowiedź :

W wyniku podanych reakcji powstały: sól, kwas, wodorotlenek, woda.

Opracowano: Tamila Mukha


Kategorie

Marzec 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031