Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która :

wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym

Tryb przyznawania specjalistycznych usług opiekuńczych
Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje ośrodek pomocy społecznej ( właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie ), na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję, ustalając w niej zakres usług opiekuńczych, okres oraz miejsce ich świadczenia.
Decyzja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych ma charakter uznaniowy, nie może być jednak sprzeczna z uchwałą Rady Gminy.
Rady Gminy w drodze uchwały określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz określa szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat – reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.
Cenę za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania lub wynika ona z umowy zawartej przez ośrodek pomocy społecznej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania.
Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o liczbie godzin przyznanych miesięcznie specjalistycznych usług oraz o wysokości odpłatności.
Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc w formie specjalistycznej usługi lub jej opiekuna, bezpośrednio lub przelewem do kasy urzędu gminy, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na :
a) konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług;
b) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej;
c) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;
d) zdarzenie losowe.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza :
a) kształtowanie umejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak :
samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu;
dbałość o higienę i wygląd;
utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną;
wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego;
korzystanie z usług różnych instytucji,
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalityczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne;
ułatwienie dostępu do edukacji i kultury;
doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług;
kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi;
współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym :
w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych;
w wypełnianiu dokumentów urzędowych,
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza :
w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy;
w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia;
w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą;
w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków;
pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach;
zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe.

2. Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym :
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych;
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece;
d) pilnowane przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania;
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny;
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia;
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych :
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii;
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

4. Pomoc mieszkaniowa, w tym:
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat;
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych;
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19.08.1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego.

Kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu : pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć okreslone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących placówek :
a) szpitalu psychiatrycznym;
b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
e) zakładzie rehabilitacji;
f) innej jednostce niż wymienione w punkcie a-f, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Udostępnij:

Kategorie

wrzesień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930