UWAGA !

Z dniem 01.07.2014 roku weszła zmiana w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która wprowadza nowe zasady wydawania kart parkingowych.
Wszystkie wydane ( do dnia 30.06.2014 roku ) karty parkingowe stracą ważność z dniem 30.11.2014 roku.
O nowe karty na podstawie starego orzeczenia ubiegać się mogą jedynie osoby ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności (stwierdzone choroby narządu ruchu, wzroku i neurologiczne – oznaczone jako 04-O, 05-R lub 10-N ).
Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przy tego rodzaju schorzeniach powinny dostarczyć nowe orzeczenie, a więc wydane po 01.07.2014 roku – w przeciwnym razie karty nie otrzymają.

Czym jest karta parkingowa?

Karta parkingowa jest dokumentem uprawniającym osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób oraz do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
Kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności :
– orzeczenia o niepełnosprawności;
– orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
– orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Komu przysługuje karta parkingowa?

Osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
Osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
Placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Kartę parkingową wydaje się osobie, o której mowa w punkcie 1) oraz 2), na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce, o której mowa w punkcie 3) na okres 3 lat.

Jakie korzyści przynosi posiadanie karty parkingowej?

Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne lub osoby przewożące je do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób, w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania.
Osoby te mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych następującymi znakami drogowymi:
1. „zakaz ruchu w obu kierunkach”
2. „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
3. „zakaz wjazdu autobusów”
4. „zakaz wjazdu motocykli”
5. „zakaz wjazdu motorowerów”
6. „zakaz postoju”
7. „zakaz postoju w dni nieparzyste”
8. „zakaz postoju w dni parzyste”
9. „strefa ograniczonego postoju”

Wymagane dokumenty / wniosek o wydanie karty parkingowej

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej ( wzór wniosku w załączeniu ), składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej;
2. Kserokopia ( oryginał do wglądu ) wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenia : a) o niepełnosprawności, b) o stopniu niepełnosprawności, c) o wskazaniach do ulg i uprawnień;
3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w kwocie 21,00 PLN;
4. Aktualna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm;
5. Wniosek o wydanie karty parkingowej składa się osobiście, z wyjątkiem :
a) osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
b) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską , za którą wniosek składa jeden z rodziców;
c) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Kartę parkingową można otrzymać wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Karta parkingowa nie jest wydawana na podstawie orzeczeń ZUS,MSWiA,MON, KRUS.

Karta parkingowa wydawana dla osoby niepełnosprawnej jest jedynym dokumentem uprawniającym do parkowania pojazdu na tzw. „kopertach” tj. miejscach zastrzeżonych dla osób niepełnosprawnych.
Karta jest dokumentem o standardzie międzynarodowym i obowiązuje na terenie Polski oraz w całej Unii Europejskiej. W poszczególnych krajach członkowskich obowiązują jednak odrębne warunki użytkowania karty parkingowej a w związku z tym przysługują różne uprawnienia, wynikające z przepisów ruchu drogowego, obowiązujących w danym kraju.

UWAGA: Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie.
Na podstawie przepisów prawa miejscowego (uchwały rady miasta) osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Udostępnij:

Kategorie

październik 2022
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31