11STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ AUTYZMU „UCZYMY SIĘ ŻYĆ RAZEM”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” jest organizacją społeczną, charytatywną, pomagającą rodzinie w rozwiązywaniu problemów ludzi niepełnosprawnych, a szczególnie osób autystycznych, oraz rodzin, w których wychowują się dzieci o zachowaniach autystycznych i z zaburzeniami pokrewnymi.
2. Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” jest stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych, którego działalność jest skierowana do członków Stowarzyszenia jak i do osób, które nie są członkami.
3. Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawa o stowarzyszeniach z dnia 07. 04. 1989 r.( tj.z 31.05.2001r. Dz.U. Nr 79, poz.855), Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003r (Dz. U. Nr 96 poz.873) oraz niniejszego Statutu, zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i ma osobowość prawną.

§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą naczelnych władz Stowarzyszenia jest miasto Opole.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§3
1. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe, koła i kluby na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

§4
1. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak, pieczęci oraz symbolu graficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami

§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i owolontariacie może korzystać ze świadczeń wolontariuszy.
2. Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” i jego oddziały mogą prowadzić działalność nieodpłatną .
3. O ile Walne Zgromadzenie postanowi tak w uchwale Stowarzyszenie może prowadzić także działalność gospodarczą. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie służy realizacji celu statutowego Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może prowadzić swą działalność na terenie całego kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w granicach realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ II

Cele i kierunki działania
§6
1. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych,
ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.
2. Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwijania samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne.
3. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych.

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele z zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów prawa przez :
Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem itp.
Korzystanie ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) w celu rozpropagowania społecznej działalności na rzecz osób autystycznych przez członków Stowarzyszenia oraz szerszego nawiązania kontaktu ze społeczeństwem ludzi zdrowych.
Gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi, pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji państwowych i społecznych, prowadzonej działalności gospodarczej.
Podejmowanie akcji społecznych, Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych, a w szczególności z:
Krajowym Towarzystwem Autyzmu;
Porozumieniem „Autyzm Polska”.
Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia – po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz osób autystycznych, a w szczególności dzieci będących inwalidami od urodzenia, poprzez:
Organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze edukacyjno- opiekuńczo- rehabilitacyjnym, zarówno dla dzieci jak i dorosłych osób autystycznych a w szczególności:
– przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły przysposabiające do pracy, warsztaty socjoterapeutyczne, świetlice, punkty diagnostyczno-konsultacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej, hostele, mieszkania chronione. Wymienione placówki mogą być zrzeszone w zespoły placówek edukacyjnych oraz w centra edukacyjno-terapeutyczno-diagnostyczne dla osób z autyzmem;
Organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów rodzinnych dla dzieci i dorosłych;
Tworzenie kół specjalistycznych i środowiskowych grupujących dzieci i osoby autystyczne;
Prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej wspólnie z placówkami służby zdrowia i oświaty;
Tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych;
Udzielanie indywidualnych i zbiorowych zapomóg finansowych w formie refundacji kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych oraz zwrotu kosztów związanych z udziałem w szkoleniach członków i podopiecznych Stowarzyszenia;
Refundację poniesionych kosztów z tytułu rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia oraz kosztów związanych z udziałem w szkoleniach członków, podopiecznych i ich opiekunów oraz innych osób działających na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
Pomoc finansową i rzeczową w organizowaniu warsztatów rzemieślniczych stanowisk pracy nakładczej dla osób autystycznych;
Udzielanie zapomóg finansowych osobom z autyzmem i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, materialnej lub życiowej;
Pomoc finansową i rzeczową dla placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych opiekuńczo – wychowawczych zajmujących się osobami z autyzmem.
Pomoc finansową i rzeczową w organizowaniu warsztatów rzemieślniczych i stanowisk pracy nakładczej dla osób autystycznych;
Organizowanie pomocy z udziałem wolontariatu.
Organizowanie pomocy dla rodzin osób z autyzmem, w których występuje zagrożenie patologiami społecznymi.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec zamieszkały na terytorium RP, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który zgłosi pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, opłaci wpisowe ustalone przez Zarząd Główny i zostanie przyjęty uchwałą właściwego Zarządu. Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec bez stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
a/ czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;
b/ korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia;
c/ zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
d/ udziału w Walnych Zgromadzeniach
3. Członek zwyczajny obowiązany jest:
a/ przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b/ regularnie opłacać składki członkowskie i jednorazowo wpisowego.
c/ aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
5. Małoletni poniżej lat 16 mogą, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zgromadzeniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§9
1. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i fizyczne, które popierają cele Stowarzyszenia, złożyły pisemną deklarację i zostaną przyjęte uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają uprawnienia członków zwyczajnych, mogą korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia wg zasad ustalonych przez Zarząd Główny, a ponadto składać wnioski w sprawach działalności Stowarzyszenia i brać udział w zebraniach Stowarzyszenia.
3. Członka wspierającego reprezentują osoby upoważnione do jego reprezentacji.
Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego.

§10
1. Honorowym Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” może być osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia , zwłaszcza osoba, która w przeszłości pełniła funkcję Prezesa tego Zarządu.
2. Godność Prezesa Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu ‘Uczymy się żyć razem”.
3. Prezes Honorowy posiada uprawnienia członka Zarządu Głównego z tym, że jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.
4. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub idei, do realizacji, których zostało powołane Stowarzyszenie.
5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.
6. Członek honorowy posiada wszelkie uprawnienia, przy czym jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.
7. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mogą być zrzeszeni w Komitet Honorowy patronujący wszelkim działaniom Stowarzyszenia a jego skład umieszczony na dokumentach firmowym Stowarzyszenia.

§11
1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
a/ dobrowolnego wystąpienia członka zwyczajnego zgłoszonego na piśmie do właściwego Zarządu lub Zarządu Głównego w przypadku członków wspierających;
b/ skreślenia z listy członków uchwałą właściwego Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok, mimo pisemnego upomnienia;
c/ wykluczenie uchwałą właściwego Zarządu w przypadku: działania na szkodę Stowarzyszenia; naruszenia w sposób rażący postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych; utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia, członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem”
§12
Naczelnymi organami Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zgromadzenie;
b/ Zarząd Główny;
c/ Komisja Rewizyjna.
Kadencja naczelnych organów Stowarzyszenia trwa 3 lata.
W przypadku zmniejszenia (np. wskutek ustąpienia) w trakcie kadencji liczby członków organów Stowarzyszenia, organom tym przysługuje prawo dokooptowania członków, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zgromadzenie
§13
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej 1 do roku lub w miarę potrzeb wynikających z bieżącej działalności Stowarzyszenia .
3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
4. Warunkiem ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie jest 50% obecność członków zwyczajnych. W razie braku kworum, otwarcie Walnego Zgromadzenia następuje w drugim terminie, w pół godziny po pierwszym i uchwały Zgromadzenia są wówczas ważne bez względu na liczbę* obecnych.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu Stowarzyszenia,
dla których wymagana jest uchwała powzięta większością co najmniej 2/3 głosów.
6. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, przy czym na żądanie 1/3 obecnych głosowanie poszczególnych spraw może być przeprowadzone w głosowaniu tajnym.
6A. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz stowarzyszenia oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Stowarzyszenia, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz w innych sprawach osobowych.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny zawiadamiając pisemnie uczestników Zebrania o jego terminie, miejscu i proponowanym programie, co najmniej na 14 dni przed terminem spotkania.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zajmuje się sprawami, dla których zostało zwołane. Zwołuje je Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej, połowy Zarządów Oddziałów, 1/10 ogółu członków Stowarzyszenia.

§14
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. Uchwalanie program działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej.
3. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie absolutorium Zarządu Głównego
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia.
6. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego w sprawach dotyczących skreślenia i wykluczenia członków zwyczajnych, powoływania i rozwiązywania oddziałów terenowych oraz uchwał zawieszających uchwały zarządów Oddziałów i Walnych Zgromadzeń Członków Oddziałów Uchwały Walnego Zgromadzenia w tym zakresie są ostateczne.
8. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.
9. Inne kompetencje przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§15
Uchwały Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków danego organu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.

Zarząd Główny
§16
1. Zarząd Główny składa się z 5-11 członków .
W skład Zarządu Głównego wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Skarbnik i Sekretarz, dwóch członków oraz Prezesi Oddziałów.
W skład Zarządu Głównego może wchodzić również Prezes Honorowy, jeśli zostanie wybrany przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
3. Zebrania Zarządu Głównego zwoływane są przez jego Prezesa lub w razie jego nieobecności upoważniony przez Prezesa jeden wiceprezes w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
5. Członkami Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
6. Każdy członek Zarządu musi złożyć oświadczenie, że nie był i nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§17
Do zadań Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością i realizowanie zadań Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz wnioskami Komisji Rewizyjnej.
3. Powołanie, zawieszenie, rozwiązanie Oddziałów Terenowych oraz nadzorowanie ich działalności.
4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji, sekcji kół i ośrodków szczebla centralnego oraz ustalanie zasad ich działalności.
5. Zawieszanie sprzecznych ze Statutem, prawem i uchwałami organów Stowarzyszenia – uchwał Zarządów Oddziałów i uchwał Walnych Zgromadzeń Członków Oddziałów – od uchwał tych Oddziały mają prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia. W razie rażących uchybień, Zarząd Główny może zawiesić Zarząd Oddziału i ustanowić Zarząd Komisaryczny, działający do czasu odbycia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w terminie nieprzekraczającym 3 miesiące.
6. Opracowywanie, uchwalanie, zatwierdzanie kierunków działań i regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu działania Zarządu Głównego.
7. Ustalanie planów budżetu i działalności Stowarzyszenia oraz czuwanie nad ich wykonywaniem.
8. Zatwierdzanie planów działalności Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia.
9. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich
10. Podejmowanie decyzji majątkowych i finansowych dotyczących całości Stowarzyszenia.
11. Decydowanie w sprawach odznak, w tym honorowych.
12. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia oraz opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, wykonania budżetu i stanu finansowego, a także innych materiałów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
13. Decydowanie o wstąpieniu do krajowych lub zagranicznych organizacji.
14. Przyjmowanie, skreślanie członków wspierających.
15. Określanie zasad i kierunków współdziałania Stowarzyszenia, zwłaszcza z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami, placówkami naukowymi i służbą zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz zakładami pracy.
16. Zatwierdzanie programów szkolenia mającego zapewnić właściwą kadrę tworzonych ośrodków (psychologów, lekarzy pediatrów, lekarzy neurologów, lekarzy psychiatrów, pedagogów specjalnych, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych).
17. Organizowanie współpracy zagranicznej z organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem poza Rzeczpospolita Polską.
18. Podejmowanie innych uchwał, które nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i innych władz Stowarzyszenia.
19. Przyjmowanie w drodze uchwały nowych członków.
20. Wnioskowanie o nadanie tytułu członka honorowego, w tym Prezesa Honorowego.

Komisja Rewizyjna
§18
1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 do 5 osób, wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić:
a/ członkowie Zarządu Głównego,
b/ osoby pozostające z członkami Zarządu Głównego w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
c/ osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa i uchwałami Walnego Zgromadzenia
5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzania kontroli co najmniej raz do roku.
6. Komisja Rewizyjna w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia, ma prawo wystąpić do Zarządu Głównego na najbliższym jego posiedzeniu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zażądać wyjaśnień, a w ciągu roku sprawdzić, czy wnioski zostały zrealizowane.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów oraz bieżącej kontroli działalności wszystkich ogniw organizacyjnych Stowarzyszenia.
8. Komisja Rewizyjna opracowuje i uchwala Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej oraz Oddziałowych Komisji Rewizyjnych.
9. Komisja Rewizyjna obowiązana jest do sporządzania sprawozdań ze swych czynności oraz działań Komisji Rewizyjnych Oddziałów i przedstawienia tych sprawozdań oraz wniosków na Walnym Zgromadzeniu, w tym w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

ROZDZIAŁ V

Oddziały Terenowe
§19
Oddział Stowarzyszenia może być powołany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia na terenie, na którym gotowość przystąpienia do Stowarzyszenia zgłosiło co najmniej 15 osób tam zamieszkujących lub pracujących.
Zarząd Główny Stowarzyszenia ustala teren działania Oddziału zgodnie z podziałemadministracyjnym województwa oraz zatwierdza regulamin działalności Zarządu Oddziału.
Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, za zgodą Zarządu Głównego są odrębnymi jednostkami organizacyjnymi, mającymi własne prawa i obowiązki,
prowadzącymi samodzielnie gospodarkę finansową. Mogą samodzielnie pozyskiwać wszelkie fundusze na prowadzenie działalności statutowej.

§20
1. Organami Oddziału są:
a/ Walne Zgromadzenie Członków Oddziału;
b/ Zarząd Oddziału;
c/ Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Kadencja organów Oddziału trwa 3 lata.
3. W przypadku zmniejszenia ( np. wskutek ustąpienia) w trakcie kadencji liczby członków organów Oddziału, organom tym przysługuje prawo dokooptowania członków, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zgromadzenie Członków
§21
1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższym organem Oddziału, w którego obradach uczestniczą wszyscy członkowie zwyczajni Oddziału
z głosem decydującym oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
2. Warunkiem ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w pierwszym terminie jest obecność 50% członków. W razie braku quorum, otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału następuje w drugim terminie, w pół godziny po pierwszym i uchwały zebrania są wówczas ważne bez względu na liczbę obecnych.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów.
4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, przy czym na żądanie 1/3 obecnych, głosowania poszczególnych spraw mogą być przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
5. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Towarzystwa, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz w innych sprawach osobowych.
6. Walne Zgromadzenia Członków Oddziału mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału przed upływem kadencji.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zajmuje się sprawami, dla których zostało zwołane. Zwołuje je Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub też na żądanie: Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej Oddziału, 1/3 ogółu członków Oddziału.
9. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków Oddziału informuje się pisemnie jego uczestników co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, podając jego termin, miejsce i proponowany porządek obrad. O planowanym terminie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, Zarząd Oddziału jest zobowiązany powiadomić na piśmie Zarząd Główny Stowarzyszenia na 21 dni przed terminem zebrania.

§22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:
1. Uchwalanie programu działalności Oddziału zgodnie z postanowienia Statutu i uchwałami naczelnych organów Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej.
3. Wybieranie i odwoływanie Zarządu Oddziału,, Komisji Rewizyjnej Oddziału.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, Komisji Rewizyjnej.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną Oddziału i członków.
6. Podejmowanie uchwał dotyczących rozwiązania Oddziału .
7. Rozpatrywanie innych spraw włączonych do porządku obrad, a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału o skreśleniu lub wykluczeniu członka zwyczajnego.

Zarząd Oddziału
§23
1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 osób, które wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza , Skarbnika i Członków Zarządu.
2. Wybrany skład osobowy członków Zarządu Oddziału, wymaga powiadomienia Zarządu Głównego.
3. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami członków Oddziału i ze swojej działalności składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu członków Oddziału.
4. Podejmowane przez Zarząd Oddziału uchwały są ważne, jeśli zapadają zwykłą większością głosów.
5. Reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
6. Kierowanie działalnością i realizowanie zadań Oddziału zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Oddziału oraz wnioskami Komisji Rewizyjnej Oddziału.
7. Opracowywanie, uchwalanie, zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu działania Zarządu Oddziału.
8. Ustalanie planów budżetu i działalności Oddziału oraz czuwanie nad ich wykonywaniem.
9. Podejmowanie decyzji majątkowych i finansowych dotyczących Oddziału.
10. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału oraz opracowywanie sprawozdań z działalności Oddziału, wykonania budżetu i stanu finansowego, a także innych materiałów na Walne Zgromadzenie Oddziału.
11. Przyjmowanie, skreślanie członków wspierających.
12. Organizowanie współpracy zagranicznej z organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem poza Rzeczpospolita Polską.
13. Podejmowanie innych uchwał, które nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i innych władz Stowarzyszenia.
14. Przyjmowanie w drodze uchwały nowych członków.
15. Wnioskowanie o nadanie tytułu członka honorowego, w tym Prezesa Honorowego.

Komisja Rewizyjna Oddziału
§24
1. Organem kontrolnym Oddziału Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału, składająca się z 3 osób, wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego.
3. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą wchodzić:
a/ członkowie Zarządu Głównego,
b/ osoby pozostające z członkami Zarządu Głównego w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
c/ osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Do zakresu działania Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Oddziału Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia, wytycznymi Zarządu Głównego, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia członków Oddziału.
Komisja Rewizyjna Oddziału jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli co najmniej raz do roku.
Komisja Rewizyjna Oddziału w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Oddziału Stowarzyszenia, ma prawo wystąpić do Zarządu Oddziału na najbliższym jego posiedzeniu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zażądać wyjaśnień, a w ciągu roku sprawdzić, czy wnioski zostały zrealizowane.
Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału. Komisja Rewizyjna Oddziału obowiązana jest do sporządzania sprawozdań ze swych czynności i przedstawiania tych sprawozdań oraz wniosków na Walnym Zgromadzeniu członków Oddziału, w tym w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia
§25
Gospodarka finansowa Towarzystwa prowadzona jest w oparciu o preliminarze budżetowe, zatwierdzone przez Zarząd Główny. Gospodarka finansowa poszczególnych Oddziałów prowadzona jest w oparciu o preliminarze budżetowe zatwierdzone przez poszczególne Zarządy Oddziałów.
Za rok obrachunkowy i sprawozdawczy Stowarzyszenia przyjmuje się rok budżetowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia. Wszystkie środki finansowe Zarządu Głównego i jego Oddziałów przechowywane będą na rachunkach bankowych przez nich założonych.
§26
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w zakresie zawierania umów oraz podejmowania zobowiązań finansowych wymagane są dwa podpisy: Prezesa i Członka Zarządu Głównego.
Do pozostałych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa, a w razie jego nieobecności-Wiceprezesa.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału Terenowego, w zakresie zawierania umów oraz podejmowania zobowiązań finansowych wymagane są dwa podpisy: Prezesa Oddziału i członka Zarządu Oddziału. Do pozostałych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa , a w razie jego nieobecności Wiceprezesa Oddziału.
§27
1. Majątek Towarzystwa stanowią:
a/ składki członkowskie i wpisowe
b/ darowizny, spadki i zapisy
c/ dotacje władz państwowych i instytucji,
d/ dochody z własnej działalności, w tym: z wydawnictw, kursów, odczytów, prac naukowych i naukowo-usługowych, opłat stałych tytułem uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych, działaniach diagnostycznych, sprzedaży wyrobów wykonanych przez podopiecznych,
e/ nieruchomości i ruchomości,
f/ dochody z majątku oraz ofiarności publicznej,
g/ dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Majątek Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia stanowią:
a/ Składki Członkowskie i wpisowe,
b/ Darowizny, spadki i zapisy,
c/ Dotacje władz państwowych i instytucji,
d/ dochody z własnej działalności, w tym: z wydawnictw, kursów, odczytów, prac naukowych i naukowo-usługowych, opłat stałych tytułem uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych, działaniach diagnostycznych, sprzedaży wyrobów wykonanych przez podopiecznych,
e/ Nieruchomości i ruchomości,
f/ Dochody z majątku oraz ofiarności publicznej.
3. Majątek Oddziałów Stowarzyszenia jest oddzielny od majątku Stowarzyszenia i przynależy na zasadzie wyłączności tym Oddziałom jako osobom prawnym.

§28
1. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, a także Oddziału służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członkami.
2. W ramach działalności Stowarzyszenia zabronione jest:
a/ udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”,
b/ przekazywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c/ wykorzystywanie majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
d/ Kupowanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§29
Odpłatną działalnością pożytku publicznego Stowarzyszenia jest działalność statutowa stowarzyszenia prowadzona w sferze pożytku publicznego.
Działalnością odpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenia jest również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.
Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego może służyć wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia Końcowe
§30
Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością głosów, przy czym liczba obecnych nie może być niższa niż 50% wszystkich członków Stowarzyszenia. Likwidatorami Stowarzyszenia będą Członkowie ostatniego Zarządu Głównego Stowarzyszenia o ile Walne Zgromadzenie w uchwale nie postanowi inaczej.

§31
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przekazania majątku.
Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do Oddziału Terenowego Stowarzyszenia.
Jednolity tekst Statutu uwzględnia zmiany dokonane dnia 28 marca 2009r. przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” oraz uwzględnia uwagi organu nadzoru.

Sporządzono dnia 20.04.2009 r.

Udostępnij:

Kategorie

październik 2022
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31